www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Architektury sieciowe z gwarancją parametrów QoS, przegląd rozwiązań. » Architektura usług zróżnicowanych

Architektura usług zróżnicowanych

Architektura DiffServ została zaproponowana jako rozwiązanie, które omija problem skalowalności, występujący w architekturze IntServ [32]. Założono w niej, że w sieci definiuje się odpowiedni zestaw usług sieciowych jedynie na podstawie mechanizmów priorytetyzowania strumieni w ruterach.

Rys. 4.3. Elementy składowe modelu usług zróżnicowanych

Klasyfikacji pakietów do poszczególnych usług sieciowych, odbywająca się wyłącznie w ruterach brzegowych, poprzez zdefiniowanie informacji zawartych w 8 bitowym polu TC (ang. Traffic Class) [3] nagłówka pakietu IPv6 [47]. 6 najstarszych bitów tego pola zawiera pole DSCP (ang. Differentiated Services Code Point). Dodatkowo możliwe jest klasyfikowanie przepływów, podobnie jak w RSVP, ale w dużo prostszy sposób, poprzez wykorzystanie pola Flow Label [50] [3] w nagłówku IPv6. Rutery w domenie odczytują pole i w pierwszej kolejności obsługują dany przepływ. Pole to pozwala również na zastosowanie metod QoS dla pakietów IPsec [45], które do tej pory nie miały możliwości obsługi ze względu na szyfrowany nagłówek. Wykorzystanie pola Flow Label w chwili obecnej jest ograniczone, sprzęt sieciowy nie posiada możliwości obsługi tego pola. Jednak jego potencjał jest bardzo duży i w chwili implementacji obsługi Flow Label na sprzęcie sieciowym usługi QoS będą mogły oferować jeszcze większe możliwości.

Rys. 4.4. Architektura DiffServ

W architekturze tej zdefiniowano sposób wykorzystania pola DSCP i określono zestaw reguł przekazywania pakietów w ruterze tzw. PHB (ang. Per Hop Behaviours).

Według [30] istnieją podstawowe zasady przekazu pakietów (PHB), które w najprostszym przypadku mogą reprezentować dwa poziomy obsługi pakietów:

Tabela 4 zawiera wartości pola DSCP dla poszczególnych usług

KL – klasyfikacja, PZ – pomiar zgodności, U – usuwanie,
M – markowanie, MP – multipleksacja, K – kolejka,
SP – szeregowanie pakietów

Rys. 4.5. Elementy funkcjonalne w ruterach brzegowych.

W architekturze DiffServ zasady PHB mogą być zaimplementowane za pomocą algorytmu kolejkowania i zarządzania kolejkami. Ponadto można wyróżnić elementy funkcjonalne implementowane w ruterach, które mogą być stosowane w zależności od umiejscowienia rutera w sieci (brzegowy lub szkieletowy) oraz przyjętych reguł dla obsługi poszczególnych klas ruchu. Na rysunku 4.5 przedstawiono różne możliwości stosowania mechanizmów w ruterach DiffServ [32][31] Wyróżnia się następujące elementy funkcjonalne.

Urządzenie szeregujące pakiety realizuje algorytm szeregujący pakiety do obsługi z poszczególnych kolejek, najczęściej spotykane rozwiązania są oparte na priorytetach lub algorytmie WFQ (ang. Weithed Fair Queuing).


Tabela 4. Zestawienie usług dla architektury DiffServ
Klasa

PHB

Assured Forwarding (AF) Expedited Forwarding (EF) Best Effort (BE)
Opcje 4 klasy priorytetów, każda z 3 podklasami usuwania pakietów Usługa łączy dzierżawionych Brak
Zalecane wartości w polu DSCP
AF1 AF2 AF3 AF4 101110 000000
Niski 010000 011000 100000 101000
Średni 010010 011010 100010 101010
Wysoki 010100 011100 100100 101100
Kontrola ruchu Statyczne SLA, kontrola, klasyfikacja, oznaczanie według algorytmów RIO/WRED Dynamiczne SLA, kontrola, klasyfikacja, oznaczanie według algorytmu WFQ Kolejka FIFO
Ruch nie spełniający kontraktu SLA Oznacz jako Best Effort Usuń Prześlij dalej

Pakiety mogą zostać zaklasyfikowane do odpowiedniej klasy usług na podstawie następujących kryteriów:

W zaawansowanych urządzeniach sieciowych możliwa jest również klasyfikacja pakietów na podstawie warstwy aplikacyjnej (NBAR tylko IPv4), gdzie rozpoznawany jest rodzaj aplikacji.

W projekcie sieci laboratoryjnej, klasyfikacja odbywa się na podstawie:

Oprócz wyżej wymienionych mechanizmów niezbędnym elementem funkcjonalnym w sieciach DiffServ jest tzw. broker pasma (ang. Bandwidth Broker) sterujący domeną DiffServ, umożliwiający świadczenie usług z ustalonym QoS przy maksymalnie dużym wykorzystaniu zasobów sieci. Główne zadania brokera to:

Główną różnicą między architekturami [15] IntServ i DiffServ jest to, że IntServ wykorzystuje połączenie punkt – punkt na podstawie danych pojedynczego przepływu, natomiast DiffServ oferuje dużo większą skalowalność poprzez agregację przepływów i zróżnicowanie klas. DiffServ nie zapewnia sztywnych parametrów transmisji, za to prowadzi do jak najlepszego wykorzystania zasobów. W tabeli 5 przedstawione zostały różnice między dwoma powyższymi architekturami.

Tabela 5. Porównanie najważniejszych cech architektur IntSer i Diffserv
IntServ DiffServ
Wymagania QoS zdefiniowane w sposób ilościowy (dokładny) Pewna nieprzewidywalność poziomu QoS, Niewielka ilość klas ruchu o różnym priorytecie
Możliwość reagowania na chwilowe zmiany topologii przez konieczność odświeżania rezerwacji, informowanie o odrzuceniu pakietów (RSVP) Brak sterowania ruchem na poziomie strumieni
Ilość przechowywanych i przetwarzanych informacji proporcjonalna do liczby strumieni Ilość przechowywanych informacji proporcjonalna do liczby klas ruchu (PHB)
Brak odpowiednika ścieżki wirtualnej – utrudnienie przyjmowania zgłoszeń i zarządzanie strumieniami IP Umożliwia tworzenie ścieżek wirtualnych
Wszystkie węzły mają taką samą budowę Proste routery brzegowe (klasyfikacja wg DSCP) a funkcje obsługi pakietów tylko na brzegach sieci
QoS określone bezpośrednio dla odpowiednich usług Stosunkowo niewielki zestaw PHB określonych jakościowo
Duże opóźnienia przy tworzeniu rezerwacji end-to-end Brak rezerwacji

W sieciach WAN możliwe jest łączenie obu architektur, tak jak to ilustruje rysunek 4.6. Architektura DiffServ spełnia zadanie sieci szkieletowej, czyli rdzenia, natomiast IntServ spełnia zadanie sieci dostępowej.

Rys. 4.6. Połączenie architektury IntServ i DiffServ.

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.