www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Architektury sieciowe z gwarancją parametrów QoS, przegląd rozwiązań. » Kontrakty SLA

Kontrakty SLA

W mechanizmie usług zróżnicowanych DiffServ, operatorzy oferują różne poziomy usług [7] w zależności od architektury sieci i wymagań klientów. Podczas wymiany pakietów między dwoma niehomogenicznymi domenami wymagany jest określony zestaw umów i przepisów w jaki sposób dana domena ma odbierać i obsługiwać pakiety. Wszystkie te wymagania są zawarte w tak zwanym kontrakcie SLA (ang. Service Level Agreement). Kontrakt SLA jest umową o świadczenie usług między usługodawcą a klientem, która określa obowiązki usługodawcy w zakresie funkcjonowania sieci i poziomu jej dostępności, metod pomiaru, konsekwencji, jeśli poziom usług nie zostanie spełniony lub określone poziomy ruchu zostaną przekroczone przez klienta, oraz wszystkie koszty z tym związane [8]. Kontrakt składa się z kliku elementów określających poszczególne warunki umowy, m.in. SLS (ang. Service Level Specification) oraz SLO (ang. Service Level Objective).

SLS specyfikuje wartości parametrów technicznych i reguł dla świadczonych usług wobec każdego klienta, takich jak transport usług według jakości klasy usług czy dostępną przepustowość dla danej klasy. Integralną częścią SLS jest specyfikacja bloku regulowania ruchu TCS (ang. Traffic Conditioning Specifiaction), który jest kompletem parametrów technicznych i wartości profilów ruchu oraz reguł klasyfikowania pakietów. Natomiast porozumienie określające reguły klasyfikowania pakietów oraz profile ruchu dla różnych strumieni określane jest jako TCA (ang. Traffic Conditioning Agreement). Reguły formułowania ruchu stanowią pewną część porozumienia SLA, decydując w jaki sposób pakiety będą obsługiwane w przypadku zgodności i niezgodności z profilem ruchu. W ramach TCA realizowane są funkcje oznaczania i odrzucania pakietów oraz kształtowania i monitoringu ruchu [32]. Identyfikacja przepływu może być wyrażona poprzez rozróżnianie węzłów źródłowych lub docelowych, aplikacji lub pola DS nagłówka IP. Nadwyżka ruchu może być odrzucona, kształtowana lub ponownie oznakowana. SLS musi określić odpowiednie czynności traktujące ruch nadmiarowy, a jeśli nie ma ich zdefiniowanych ruch zostaje odrzucony

SLO uzgadnia ocenę wyników pomiarów operatora sieci i określa sposoby unikania nieporozumień pomiędzy stronami. Jest zbiorem specyficznych charakterystyk SLA takimi jak dostępność, przepustowość, częstotliwość, czas odpowiedzi lub jakość. Według założeń, utrzymanie SLO powinno być m.in.: zrozumiałe, sensowne, osiągalne, wymierne, kontrolowalne, dostarczalne i wzajemnie akceptowalne [39]. A zatem powinno być określone w kontekście osiąganych wartości lub poziomu usług, podczas pomiarów okresowych.

Jakość usług jest ściśle uzależniona od umowy SLA między operatorami lub między operatorem a klientem. Dla usług zróżnicowanych DiffServ jest to jedno z podstawowych zagadnieńkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.