www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Parametry QoS » Metody pomiarów metryk QoS

Metody pomiarów metryk QoS

Podstawowa klasyfikacja metod pomiarowych obejmuje zestaw metod aktywnych i metod pasywnych. Pod względem zarządzania pomiarami i uzyskiwania wyników, wyróżnia się narzędzia działające w trybach:

Powyższe kryteria są od siebie niezależne i metody pomiaru aktywnego lub pasywnego mogą być wykorzystywane przez narzędzia pracujące w trybie off-line i on-line


Metoda pomiaru aktywnego pozwala uzyskać wartości metryk QoS poprzez wysyłanie specjalnych pakietów pomiarowych w ramach monitorowanego strumienia ruchu. Założeniem metody aktywnej jest fakt, że pakiety pomiarowe przesyłane są tą samą drogą, co pakiety użytkowników. Wartość metryk zmierzonych dla ruchu pomiarowego jest przybliżeniem dla wartości odpowiednich metryk dla pakietów użytkowników. Pomiar metodą aktywną wprowadza na mierzonym odcinku dodatkowy ruch, jednak ze względu na łatwą implementację, oraz zarządzanie pomiarami, jest najczęściej stosowaną metodą w narzędziach i systemach pomiaru parametrów QoS.


Metoda pomiaru pasywnego wprowadza rejestrowanie obserwowanych pakietów i odpowiadających im znaczników czasowych w dwóch punktach pomiarowych. Zebrane zestawy pomiarów z dwóch punktów poddawane są analizie. Porównanie znaczników czasowych dla pakietu w dwóch lokalizacjach, pozwala na ustalenie czasu przesłania pakietu między zadanymi punktami. Metoda ta wymaga synchronizacji zegarów w punktach pomiarowych.

W odróżnieniu od metody aktywnej, metoda ta nie wprowadza dodatkowego ruchu. Pozwala na bezpośredni pomiar jakości przekazu uzyskiwanej przez pakiety użytkowników, ale jest trudna w implementacji, wymaga rejestracji całego ruchu w danym punkcie pomiarowych, a przetwarzanie wyników uzyskanych z pomiarów jest skomplikowane.


Podczas pomiarów metodą off-line, wyniki są zbierane i przechowywane w bazie danych i przetwarzane po ukończeniu pomiaru. Wyniki dostępne są z opóźnieniem zależnym od czasu trwania samego eksperymentu.

Przeważnie metoda ta wykorzystywana jest podczas testów nowych mechanizmów i urządzeń zapewniających parametry QoS w sieciach laboratoryjnych.


W metodzie on-line wykorzystywany jest mechanizm przesuwającego się okna pomiarowego. Wyniki zbierane są z punktów pomiarowych w określonych odstępach czasowych, nie przerywając samego procesu pomiarowego. Metoda ta pozwala na monitorowanie na bieżąco działającej sieci, otrzymywane są informacje o aktualnym stanie sieci i jakości przekazu pakietów.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.